Asian Americans Advancing Justice - LA

Building upon the legacy of the Asian Pacific American Legal Center

DRAI Community Partners Resources

Thank you for being a community partner with Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles for California's Disaster Relief Assistance for Immigrants (DRAI). Below are avaiable resources to help with program outreach.

*This page will continued to be updated

In-Language Direct DRAI Assistance

Arabic (213) 241-8883
Chinese (Mandarin/Cantonese) (213) 241-8872
Farsi (213) 241-8884
Khmer (213) 241-8877
Korean (213) 241-8873
Pacific Islander (Samoan, Tongan) (213) 241-8882
South Asian (Bengali, Hindi, Punjabi, Urdu) (213) 241-8878
Tagalog (213) 241-8874
Thai (213) 241-8875
Vietnamese (213) 241-8876
English/Other (213) 241-8880
Spanish/English (CARECEN)** (213) 315-2659
Spanish/English (CHIRLA)** (213) 201-8700
(213) 395-9547

*This will continue to be updated
**All Spanish assistance will be forwarded to CARECEN or CHIRLA

Hours of Operation:
9:00 AM - 5:00 PM* 
*or until hotline queues reach capacity

Monday - Friday (Closed Memorial Day, May 25)

COMMUNITY ALERT

COMMUNITY ALERT: We are aware of scams that are targeting the immigrant community in response to the Disaster Relief Assistance for Immigrants (DRAI). Read our guidance.

Community Update - Application Status Inquiries

Click here for in-language translations of the above announcement.

Due to the very high volume of applications that we are processing, we will not be responding to any inquiries asking for status of application.  
 
Please do not call our telephone lines, as intake workers will not be able to provide application status, and you would be taking the time away from a community member calling to apply for DRAI.  
 
If your application is approved, average time for receiving the bank card after application submission is 2-3 weeks.

Thank you for your understanding.

In-Language Translations:

Simplified Chinese

由于我们正在处理大量的申请,因此我们将不会答覆任何询问申请状态的查询。请不要拨打我们任何电话号码,因为工作人员将无法提供申请状态, 你也会令其他社区成员无法打进来申请灾难救济援助(DRAI)。如果你的申请获得批核,则在提交申请后平均需要2-3周才能收到银行卡。感谢你的谅解。

Traditional Chinese
 
由於我們正在處理大量的申請,因此我們將不會答覆任何詢問申請狀態的查詢。請不要撥打我們任何電話號碼,因為工作人員將無法提供申請狀態,
你也會令其他社區成員無法打進來申請災難救濟援助(DRAI)。如果你的申請獲得批核,則在提交申請後平均需要2-3週才能收到銀行卡。感謝你的諒解。
 
Hindi
 
हमारे द्वारा संसाधित किए जा रहे अनुप्रयोगों की बहुत अधिक मात्रा के कारण, हम आवेदन की स्थिति के बारे में पूछने वाले किसी भी पूछताछ का जवाब नहीं देंगे। कृपया हमारी किसी भी टेलीफोन लाइन को कॉल न करें, क्योंकि इंटेक वर्कर्स आवेदन की स्थिति प्रदान नहीं कर पाएंगे, और आप डीआरएआई के लिए आवेदन करने के लिए कॉल करने वाले समुदाय के सदस्य से समय निकाल रहे होंगे। यदि आपका आवेदन स्वीकृत है, तो आवेदन जमा करने के बाद बैंक कार्ड प्राप्त करने का औसत समय 2-3 सप्ताह है। समझने के लिए धन्यवाद।

Korean

대량의 신청서를 처리중이기 때문에 신청서 상황 조회에 답변을 해드릴수가 없습니다.  신청서 접수인들은 신청서 진행 상항에 대해 답변을 해드릴수가 없고, 다른 커뮤니티 신청자의 시간을 빼앗게 되니 신청전화라인에는 전화하지 말아주십시요.  신청서가 승인이 되면 카드는 신청서 접수후 2-3주안에 받게됩니다.  

양해해 주셔서 감사합니다.
 
Punjabi

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੇਕ ਵਰਕਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ DRAI ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ  ਸਮਾਂ 2-3 ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈਧੰਨਵਾਦ|
 
Tagalog
 
Dahil sa napakataas na dami ng mga aplikasyon na pinoproseso namin, hindi kami tutugon sa anumang mga katanungan na humihiling para sa katayuan ng aplikasyon. Mangyaring huwag tawagan ang alinman sa aming mga linya ng telepono, dahil ang mga manggagawa sa paggamit ay hindi makapagbibigay ng katayuan ng aplikasyon, at lalayo ka sa isang miyembro ng komunidad na tumatawag upang mag-aplay para sa DRAI. Kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan, average na oras para sa pagtanggap ng bank kard pagkatapos ng pagsusumite ng aplikasyon ay 2-3 linggo. Salamat sa iyong pag-unawa.
 
Thai
 
เนื่องจากมีการสมัครจำนวนมากที่เรากำลังดำเนินการอยู่ เราจะไม่ตอบคำถามใด ๆ ที่สอบถามสถานะการสมัคร โปรดอย่าโทรไปยังสายโทรศัพท์ใด ๆ ของเราเนื่องจากผู้ทำงานด้านรับสมัครจะไม่สามารถระบุสถานะแอปพลิเคชันได้และเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องสละเวลาจากการโทรหาสมาชิกชุมชนเพื่อสมัครรับ DRAI หากใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติ เวลาเฉลี่ยในการรับบัตรเครดิตธนาคารหลังจากส่งใบสมัครคือ 2-3 สัปดาห์ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน.
 
 
Vietnamese
 
Vì số hồ sơ đăng ký rất cao, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi về tình trạng hồ sơ của quý vị. Xin đừng gọi đường dây điện thoại của cơ quan chúng tôi, vì nhân viên tiếp nhận không thể cung cấp tình trạng hồ sơ cho quý vị, và nếu quý vị làm như thế quý vị sẽ lấy đi thời gian của những người khác muốn đăng ký cho DRAI. Nếu đơn của quý vị được chấp thuận, thời gian chung bình để nhận thẻ ngân hàng sau khi nộp đơn là 2-3 tuần. Cảm ơn quý vị cho sự thông cảm của quý vị.

E-Blast Drafts for Community Members

E-Blast Template (PDF)
E-Blast (Word)
E-Blast Template (Google Doc)

Social Media (this will continue to be updated)

Social Media Toolkit (Week of June 1 through completion of DRAI)
Social Media Toolkit (Week of May 18) (Google Doc)
Social Media Toolkit (PDF)
Social Media Toolkit (Google Doc)

Factsheets as Graphic (this will continue to be updated)

Arabic (PDF)
Page 1 Page 2

Chinese (Simplified) (PDF)
Page 1 Page 2

Chinese (Traditional) (PDF)
Page 1 Page 2

English (PDF)
Page 1 Page 2

Farsi (PDF)
Page 1 Page 2 Page 3

Hindi (PDF)
Page 1 Page 2

Khmer (PDF)
Page 1 Page 2

Korean (PDF)
Page 1 Page 2

Samoan (PDF)
Page 1 Page 2

Tagalog (PDF)
Page 1 Page 2

Thai (PDF)
Page 1 Page 2

Tongan (PDF)
Page 1 Page 2

Vietnamese (PDF)
Page 1 Page 2

FOR LEGAL HELP

Advancing Justice-LA's helplines prioritize assistance to low-income persons in the following areas of law: family, immigration, public benefits, employment, housing, and civil rights. 

English: 888.349.9695
需要協助嗎: 800.520.2356
도움이 필요하십니까: 800.867.3640
Tagalog: 855.300.2552
ต้องการความช่วยเหลือ: 800.914.9583

 

Our mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.