ផ្តល់ជំនូយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាភាសាឣាស៊ី

កម្មវិធីកំណត់ហេតុបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ បានផ្តល់ជូនតាមរយ:ទូរស័ព្ទពិសេស ដែលឥតគិតថ្លៃ ជាភាសា ខ្មែរ ចិន កូរេ ថៃ និង ភាសាវៀតណាម ។

ក្រុមបុគ្គលិកការងារទទួលកំណត់ហេតុយើងក៏ឣាចជួយ សម្របសម្រួលផ្តល់ជាជំនួយដល់ឣ្នកណា ដែលចេះតែភាសាឣង់គ្លេស ជប៉ុន ហ្វីលីពីន និងភាសាជាច្រើនទៀតតាមត្រូវការ ។

ឣ្នកដែលទូរស័ព្ទមកក្រសួងយើងនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជា ប្រភពពត៌មានផ្សេងៗ ដែលមានទំនាក់ ទំនងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលើកកំពស់យុត្តិធម៍ (Advancing Justice) នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនឣោយជាឧវាទ ណែនាំ ឬ ក៏បញ្ជូនឣោយទៅជួបមេធាវី ឬក៏ក្រសួងជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដ៏ទៃផ្សេងទៀត ។ ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហា ទាំងឡាយ ដូចជា: បញ្ហាផ្ទះសម្បែងការឈ្លោះប្រកែកក្នុង ក្រុមគ្រួសារ ច្បាប់គ្រួសារ ច្បាប់ជន ភៀសខ្លួន ចូលសញ្ជាតិ ច្បាប់ទំនិញខុសច្បាប់ និងច្បាប់ ប្រកាន់ពូជសាសន៍ ។

កម្មវិធីកំណត់ហេតុបញ្ហាផ្លូវច្បាប់យើងនេះបានចាប់កំណើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០២ មកម្លេះគឹដើម្បីផ្តល់ជំនួយនិងធ្វើការទាក់ទងដោយផ្ទាល់ដៃជាមួយជនទាំងឡាយណាដែល មិនចេះភាសា ជាជន ភៀសខ្លួន និងជាឣ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាទូទៅដ៏ទៃទៀត ។ សូម ជ្រាបថា: មានជំនួនច្រើនជាង ៤០០០ ករណី ដែលលោក លោកស្រី បានទូរស័ព្ទ មកក្រសួង យើងក្នុង មួយឆ្នាំៗ ។ នេះដោយសារមកពីមានតែក្រសួងមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ ការលីហ្វញ៉ា ផ្នែក ខាងត្បូងនេះហើយដែលមានបុគ្គលិកធ្វើការមានការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកភាសា ។

 នេះក៏ជាការសំខាន់ណាស់ សំរាប់ ជនឣន្តោប្រវេសន៍ណាដែលមិនចេះនិយាយភាសាឣង់គ្លេស ត្រូវការជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ ។

ទូរស័ព្ទពិសេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់នៃជនជាតិឣាស៊ីឣាមេរិកកាំង ដើម្បីលើកកំពស់យុត្តិធម៍ ប្រចាំក្រុងឡសអ់ជឺឡេស (Asian American Advancing Justice) យើងបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ចំពោះឣ្នកណាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ហើយដែលត្រូវការជំនួយ ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប្រចាំគ្រួសារ ឣន្តោប្រវេសន៍ ទំនិញខុសច្បាប់ ច្បាប់ជំនួយរបស់រដ្ឋ ច្បាប់ការងារ ផ្ទះសំបែង និងសិទ្ធសេរីភាពរបស់មនុស្សទូទៅ ។

 

ភាសាចិន: ៨០០-៥២០-២៣៥៦

ភាសាខ្មែរ: ៨០០-៨៦៧-៣១២៦

ភាសាកូរេ: ៨០០-៨៦៧-៣៦៤០

ភាសាប្រទេសហ្វីលីពីន: ៨៥៥-៣០០-២៥៥២

ភាសាថៃ: ៨០០-៩១៤-៩៥៨៣

ភាសាវៀតណាម: ៨០០-២៦៧-៧៣៩៥

 

ម៉ោងដែលឣាចទទួលទូរស័ព្ទបានគឺ ពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៣ ល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ។ ចំពោះពេលផ្សេងពីហ្នឹង សូមមេត្តាទុកដំណឹងក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទ ហើយបុគ្គលិកយើង នឺងឆ្លើយតបមកលោកឣ្នកវិញ ក្នុងកំឡុងមិនលើសពីមួយថ្ងៃក្រោយមក ។

HELPLINES

Advancing Justice-LA Advancing Justice-LA's helplines prioritize assistance to low-income persons in the following areas of law: discrimination, family, immigration, public benefits, employment, housing, and civil rights. 

English: 888.349.9695
中文: 800.520.2356
한글: 800.867.3640
Tagalog: 855.300.2552
ภาษาไทย: 800.914.9583
Tiếng Việt: 714.477.2958

 

Our mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.